Opłaty

Przed podpisaniem umowy o udzielenie finansowania przez danego pożyczkodawcę zostaną Ci przedstawione wszystkie koszty, jakie poniesiesz w związku z wzięciem pożyczki. Są one zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa: ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z poz.zm.) oraz ustawą z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126 poz. 715 z poz.zm).

Dopiero w przypadku braku regularnej spłaty pożyczki, pożyczkodawca może obciążyć Cię dodatkowymi kosztami, które także są opisane w umowie.

Całkowity koszt pożyczki

Na całkowity koszt pożyczki składają się wszystkie koszty, które muszą zostać poniesione ze względu na podpisaną umowę o udzielenie pożyczki. Do nich należą: opłaty, odsetki, prowizje, podatki oraz marże. W niektórych przypadkach, kiedy jest to niezbędne do udzielenia pożyczki, mogą być to także koszty usług dodatkowych, jak np. ubezpieczenie. Zanim dojdzie do podpisania umowy, pożyczkodawca ma obowiązek przedstawić w sposób jasny i zrozumiały dla pożyczkobiorcy całkowite koszty związane z udzieleniem pożyczki.

Całkowita kwota pożyczki

To kwota na którą składają się wszystkie środki pieniężne wskazane w umowie przez pożyczkodawcę, wymienione powyżej.

Całkowita kwota do zapłaty

Na całkowitą kwotę do zapłaty składa się połączenie całkowitego kosztu pożyczki oraz całkowitej kwoty pożyczki.

RRSO – rzeczywista roczna stopa procentowa

To całkowity koszt pożyczki, który jest określony w sposób procentowy. W nim także zostały uwzględnione wszystkie koszty dodatkowe, czyli odsetki, prowizje i inne zobowiązania, które pożyczkobiorca musi spłacić. RRSO jest określona według wytycznych wynikających z ustawy dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126 poz. 715 z poz.zm) i wyraża się ją w skali jednego roku.

Koszty odstąpienia od umowy oraz wcześniejszej spłaty

Pożyczkodawca zapewnia prawo do odstąpienia umowy o udzielenie pożyczki. Pożyczkobiorca może odstąpić od umowy w ciągu czternastu dniu od daty jej podpisania bez konieczności podawania przyczyny. Wówczas należy wypełnić i wysłać do pożyczkodawcy specjalny wniosek zgodny z wyznaczonym przez niego wzorem. Następnie pożyczkobiorca zobowiązany jest do zwrotu pożyczonych pieniędzy. Cała procedura odbywa się zgodnie z zasadami regulaminu pożyczkodawcy. Istnieje również możliwość wcześniejszej spłaty części bądź całości pożyczki. W przypadku spłaty całości, całkowity koszty pożyczki będzie pomniejszony o koszty dodatkowe dotyczące okresu, o który skrócono spłatę. W sytuacji, gdy chcemy spłacić szybciej jedynie część pożyczki, jej koszty również ulegną zmniejszeniu adekwatnie do wysokości spłaty.

Przedłużenie okresu spłaty

Przedłużenie okresu spłaty pożyczki jest decyzją pożyczkobiorcy. Jest ona podyktowana wydarzeniami losowymi utrudniającymi lub uniemożliwiającymi spłatę należności. Takie możliwości są odpowiednio opisane i znajdują w regulaminie każdego pożyczkodawcy. Uruchomienie takiej procedury wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowej opłaty. O jej wysokości pożyczkodawca informuje klienta jeszcze przed podpisaniem umowy. Przedłużony okres spłaty wynosi od kilku dni do nawet dwóch miesięcy.

Niespłacenie pożyczki

Wszystkie zobowiązania spoczywające na pożyczkobiorcy muszą być regulowane w terminie. Gdy tak nie jest, pożyczkodawca ma prawo wszcząć czynności upominawcze i windykacyjne. Koszty z nimi związane pokrywa pożyczkobiorca. W przypadku gdy wcześniejsze czynności nie poskutkują regularną spłatą, pożyczkodawca może dochodzić się swoich należności na drodze sądowej, której koszty obciążają pożyczkobiorcę. Należy również pamiętać, że każdy dzień opóźnienia spłaty wiąże się z naliczaniem karnych odsetek.